پیکر بندی VPN در OS X

OS X VPN

با افزایش نگرانی ها در مورد امنیت، کارشناسان خرید VPN را برای امنیت دسترسی به داده های شرکت و پنهان کردن ترافیک آنلاین از کاربران دیگر روی شبکه های عمومی پیشنهاد می کنند.

OS X VPN

VPN خرید شده با ایجاد یک تونل امن بین سرور VPN و کلاینت کار می کند. این تضمین می کند که ارتباط داده ها در هر دو مسیر بین نقاط پایانی رمزگذاری شده باقی می ماند، حتی اگر به صورت از راه دور از خانه یا اتصال عمومی به سرور دسترسی یابید.جهت خرید VPN به وبسایت parsvpn.online مراجعه کنید.

پیکربندی سیستم عامل OS X برای دسترسی VPN

در اینجا الزامات برای پیکربندی دسترسی VPN روی سیستم عامل OS X آورده شده است:

 • سرور VPN یا سرویس VPN ثالث
 • حساب کاربری VPN (ارائه شده توسط مدیر VPN)
 • تنظیمات پیکربندی VPN (ارائه شده توسط مدیر VPN)
 • کامپیوتر اپل در حال اجرای OS X (10.4+)
 • دسترسی به اینترنت با پهنای باند یا dial-up

این مراحل را برای پیکربندی دسترسی VPN روی OS X دنبال کنید:

 1. برنامه Launch System Preferences از پوشه Applications، و روی Network preference pane کلیک کنید
 2. روی علامت [+] کلیک کنید تا یک اتصال جدید ایجاد شود
 3. برای نوع رابط، VPN را از منو کشویی انتخاب کنید، به عنوان نوع VPN باید L2TPروی IPSec را انتخاب کنید و یک شرح برای Service Name واردکنید. (شکلA)

شکل A

VPN Service name

 1. بر روی Create کلیک کنید برای اینکه ایجاد اتصال VPN را تمام کنید
 2. با اتصال VPN ایجاد شده (شکل B)، بر روی Configuration در منو کلیک کرده و Add Configuration را انتخاب کنید.

شکل B

VPN Configuration

 1. یک نام برای پیکربندی ارائه دهید (شکلC)، و سپس برای ادامه بر روی Createکلیککنید.

شکل C

VPN Certificate name

 1. Server Address را وارد کنید (به عنوان نام میزبان یا آدرس IP) و Account Name (که به عنوان نام کاربری به کار می رود)، همانطور که درتصویر D دیده می شود

شکل D

VPN Connect

 1. بعد، برای پیکربندی بیشتر فیلدهای احراز هویت بر روی Authentication Settings کلیک کنید (شکل E). در زیر User Authentication، روی Passwordکلیککنیدوگواهیارائهشدهراواردکنید. برای Machine Authentication، Shared Secret فراهمشدهتوسطمدیرVPNراواردکنید. (توجهکنید: اگرچهکمترمتداولاست،دیگراشکالاحرازهویتکاربرودستگاهوجوددارد. اینهامتفاوتاندوشدیدابستگیبهراهاندازیسرورVPNدارد. لطفابامدیرVPNمشورتکنیدبرایاینکهنوعاحرازهویتدراستفادهراتعیینکنیدوآنتنظیماترادرفیلدهایلازمبکارببرید.)

شکل E

VPN routing

 1. بعد از کلیک بر روی OK Authentication Settings را ذخیره کنید، شما به پنجره تنظیمات VPN بازمیگردید. برای پیکربندی تنظیمات اختیاری بروی Advanced کلیک کنید (شکل F). توجه خاصی به گزینه Send all traffic over VPN connection داشته باشید. این ممکن نیاز به تنظیمات مورد نیاز توسط مدیر VPN یا ارائه دهنده سرویس داشته باشد یا نداشته باشد.

شکل F

 

 1. معمولا، سرور VPN تنظیمات TCP/IP، DNS و Proxy را به طور پویا پیکربندی می کند. با این حال، همه سرویس های VPN پیکربندی مشابه ندارند. از مشورت برای تنظیمات پیکربندی ارائه شده اطمینان حاصل کنید.
 2. نهایتا، با تنظیمات پیکربندی شده، بر روی Connect کلیک کنید تا یک تست ارتباط با سرور VPN را شروع کنید. اگر اتصال با موفقیت ایجاد شده باشد، همه چیز به درستی راه اندازی می شود. بر روی Apply کلیک کنید تا همه تنظیمات برای پیکربندی VPN را ذخیره کنید. اگر اتصال شکست خورد، تنظیمات وارد شده را در مقابل تنظیمات پیکربندی ارائه شده دوباره بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که همه گواهی های امنیتی دارای امضا و اعتبار باشند، زیرا این دلیل مشکل شناخته می شود وقتی که یک اتصال به VPN ایجاد می شود.

خرید VPN خرید کریو parsvpn.online